Home » คุณหนูปากร้าย x จิ้งจอกปิศาจ เล่ม 5 by Cocoa Fujiwara
คุณหนูปากร้าย x จิ้งจอกปิศาจ เล่ม 5 Cocoa Fujiwara

คุณหนูปากร้าย x จิ้งจอกปิศาจ เล่ม 5

Cocoa Fujiwara

Published
ISBN :
Paperback
Enter the sum

 About the Book 

ชิรากิอิน ริริโจบุตรสาวตระกูลชิรากิอินทีถูกกะเกณฑชีวิตจนไรซึงอิสรภาพทำใหเธอ รูสึกอึดอัดจึงหนีไปใชชีวิตอยูในแมนชันทีชือ อายาคาชิ ซึงคนทีจะมาอยูทีแมนชันแหงนีไดนันจะตองผานการทดสอบทีเขม งวดใหไดซะกอน แถมยังยัดเยียดบริกรลับพิเศษ (S.S) แนบมาใหหนึMoreชิรากิอิน ริริโจบุตรสาวตระกูลชิรากิอินที่ถูกกะเกณฑ์ชีวิตจนไร้ซึ่งอิสรภาพทำให้เธอ รู้สึกอึดอัดจึงหนีไปใช้ชีวิตอยู่ในแมนชั่นที่ชื่อ อายาคาชิ ซึ่งคนที่จะมาอยู่ที่แมนชั่นแห่งนี้ได้นั้นจะต้องผ่านการทดสอบที่เข้ม งวดให้ได้ซะก่อน แถมยังยัดเยียดบริกรลับพิเศษ (S.S) แนบมาให้หนึ่งคนสำหรับผู้อาศัยแต่ละคนอีกคน แม้ว่าริริโจจะปฏิเสธการ จัดหา S.S ของทางบริษัทไปก็ตาม ขณะที่พักอาศัยอยู่ในแมนชั่นนั้นเธอก็พบว่าบริกรที่อุทิศตัวคอยปกป้องเธอ นั้นแท้จริงแล้วเป็นจิ้งจอกภูตที่เธอเคยได้ช่วยเมื่ออดีต และแล้วการใช้ชีวิตอันสุดแสนพิลึกพิลั่นของเจ้านายกับบริกรลับ (บอร์ดี้การ์ด) ก็ได้เริ่มต้นขึ้น!